Med-Labservice

آناليز كننده وزن هيدرواستاتيك

اين نوع از آناليز كننده هاي فيزيولوزيك براي تعيين نسبت چربي به كل بدن براساس اندازه گيري وزن بدن در شرايط معمول و درون آب بكار مي رود. اين سيستم نوعاً شامل مخزن آب و يك تخت است كه فرد در هنگام قرار گرفتن در آب  با زانو بر روي حسگرهاي وزن تعبيه شده بر اين تخت فشار مي ايستد. بعضي از انواع اين دستگاه ها مي توانند حجم باقيمانده ريه را در زمان غوطه وري نيز اندازه گيري كنند و قابليت پردازش داده ها و محاسباتي داشته باشند. آناليز كننده وزن هيدرواستاتيك يك روش مناسب و صحيح براي تعيين ميزان چربي بدن بحساب مي آيد و در كارهاي تحقيقاتي بر روي افراد سالم بكار مي رود.

Expert on Medical and Laboratory Equipment

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

تمامی حقوق این سایت برای نویسنده محفوظ می باشد