Med-Labservice

Electrophoresis

الكتروفورز كه به شكل روز افزوني جايگاه ويژه خود را در آزمايشگاهها ي تشخيص  طبي باز كرده است از روشهايي است كه به طور گسترده در زمينه تحقيق و تشخيص  به كار مي رود معمولا براي جدا كردن مولكولهاي باردار به منظور تجزيه و تحليل آنها از  اين تكنيك استفاده مي شود . در ميان روشهاي جدا سازي مولكولها الكتروفورز از  توسعه يافته ترين و متنوع ترين روشهاست كارايي بسيار بالاي الكتروفورز در جداسازي  درشت مولكولها از يكديگر نظير پروتئين ها و اسيد هاي نوكلئيك و همچنين ريز مولكول ها ، آن را به عنوان متداولترين روش پايه اي مورد استفاده براي محققين علوم زيستي  مطرح ساخته است

Expert on Medical and Laboratory Equipment

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

تمامی حقوق این سایت برای نویسنده محفوظ می باشد